Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  22.01.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Regulamin organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

  16.09.2014

   

  LINK DO STRONY KURATORIUM

  http://www.kuratorium.szczecin.pl

   

   

 •  

  Godziny odjazdu autobusu szkolnego

  od dnia 1.09.2014 r.

   

  Nowe Chrapowo      7.10
    Stare Chrapowo      7.15
    Nowe Linie             7.20
    Swochowo             7.45
    Linie                     7.30

   Chabówko              6.55
   Będgoszcz              6.50
   Chabowo                7.00

   Babin                     7.30
   Babinek                 7.20
   Parsów                  7.40

    

   

  Nowe Chrapowo 8.00
  Stare Chrapowo 8.05
  Nowe Linie 8.10
  Swochowo 8.30
  Linie 8.20

   


  Chabówko 8.10
  Będgoszcz 8.05
  Chabowo 8.15
  Babin 8.20
  Babinek 8.25
  Parsów 8.30

   

 •  

  Godziny zajęć lekcyjnych

  • obowiązują od dnia 1.09.2014

   1. 800 - 845

   2. 855940

   3. 950 - 1035

   4. 10451130

   5. 11451230

   6. 12401325

   7. 13351420

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Bielicach pojadą na Mistrzostwa Europy w Sumo!

   

  Na Mistrzostwach Polski w Sumo rozgrywanych 6 i 7 czerwca 2014 roku w Siedlcach Weronika Maćkowiak zdobyła Mistrzostwo Polski w Sumo, a tuż za nią uplasowała się jej siostra Wiktoria Maćkowiak. Ten sukces sprawił, że obie dziewczyny ze Starego Chrapowa w gminie Bielice trafiły do kadry Polski i będą reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy pod koniec września na Białorusi.

  Jest to ogromne osiągnięcie, siostry promują naszą szkołę i gminę już nie tylko na terenie powiatu, województwa i kraju. Absolwentki Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach  uczyły się sumo pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego - Pana Leszka Domszego i Pani Marty Wach.

  Głównymi sponsorami wyjazdu są Wójt Gminy Bielice Pan Zdzisław Lech Twardowski oraz klub Spartakus Pyrzyce.    

 • W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

  I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach będzie udzielane uczniom:

  * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,

  * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto 

  * uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników , pochodzącym z rodzin, w których występuje:
   - ubóstwo; 
   - sieroctwo; 
   - bezdomność; 
   - bezrobocie; 
   - niepełnosprawność; 
   - długotrwała lub ciężka choroba; 
   - przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
   - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
   - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
   - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
   - trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
   - alkoholizm lub narkomania;
   - zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

  * bez względu na dochód uczniom:
   - słabowidzącym;
   - niesłyszącym;
   - słabosłyszącym;
   - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
   - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
   - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
   - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
   - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
   - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów.

  W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

  II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  do kwoty 175 zł

  1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

  2) dla uczniów:

  a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

  b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

  - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

  do kwoty 225 zł

  dla uczniów:

  1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

  2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

  - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

  do kwoty 770 zł

  1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

  2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania

  do kwoty 325 zł

  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

  do kwoty 770 zł

  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

  do kwoty 350 zł

  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

  do kwoty 607 zł

  1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

  2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym),

  do kwoty 390 zł

  1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,

  2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), liceum ogólnokształcącego lub technikum,

  do kwoty 445 zł

   

  III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

   

  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2014 roku do dyrektora szkoły.

  Do wniosku należy dołączyć:
  - w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów, 
  - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
  - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną
  - w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

   

 • PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

                

   

   

   Średnia ocen uczniów SP – 3,99

   

  Najwyższą średnią ocen uzyskała:

                I  6b – 4,25/4,31 wych. Elżbieta Rosińska

               II 4b – 4,09 wych. Marta Durka - Pawłowska

  III 5b – 4,07 wych. Janina Woszczyńska

            IV 4a –  3,96 wych. Urszula Sterna

            V 5a – 3,85 wych. Bogusława Cesarz

           VI 6a – 3,7/3,84 wych. Marta Chytra/ Anna Stefanowska

     

  Najlepsza absolwentką Szkoły Podstawowej została Oktawia Golczyk z klasy 6b ze średnią 5,89 i wzorowym zachowaniem.     

     

  Średnia ocen uczniów Gimnazjum – 3,8

   

  Najwyższą średnią w Gimnazjum otrzymała:

            I   IIIA – 4,23/4,29 wych. Grażyna Bieniecka

           II  IIIB – 4,07/4,06 wych. Anna Szkarapata

          III  IIB – 3,97 wych. Małgorzata Jasińska

         IV  IB – 3,84 wych Agnieszka Michalik

         V  IIA – 3,46 wych. Maria Kuźniar

        VI IA – 3,2 wych. Anna Ratajczyk

   

   

  Najlepszą absolwentką Gimnazjum została Natalia Makaś z klasy IIIA ze średnią 5,53 i wzorowym zachowaniem.

   

   

   

   

  Frekwencja w szkole wynosi 90,45%

   

  - grupy „0”A i „0”B , „0”C– 85,34%

  - edukacja wczesnoszkolna  – 94,81%

  - kl. IV-VI – 90,23%

  - gimnazjum – 91,4%

   

  I miejsce w ZSP zajęła klasa  6b (SP) – 96,18%

   

   

  Najlepsza frekwencja w klasach 1-3 SP– klasa 1b (96%)

  Najlepsza frekwencja w klasach 4-6 SP– klasa  6b (96,18%)

  Najlepsza frekwencja w klasach I-III Gim.- klasa IB (93,56%)

   

  Uczniowie ze 100%  frekwencją:

  SP:

  Anna Nowak kl.1a, Hubert Kuświk kl. 1b, Kaja Szustak kl.3a, Małgorzata Bednarek kl. 3b, Oskar Kuświk kl 3c, Patryk Kosiński kl. 4a, Kinga Szałek kl. 4b, Natalia Makarewicz kl. 5a,  Damian Wojcieszek kl. 6b

  Gimnazjum:nie ma uczniów ze 100% frekwencją.

   

   

   

   

  LISTA UCZNIÓW  KTÓRZY OTRZYMALI „STYPENDIUM WÓJTA GMINY BIELICE”:

   

  Szkoła Podstawowa

  za naukę:

  1. Oktawia Golczyk, uczennica klasy VIb, średnia ocen 5,89, wzorowe zachowanie;

  2. Marta Gidyńska, uczennica klasy Va, średnia ocen 5,82, wzorowe zachowanie;

  3. Agata Wilczyńska, uczennica klasy Vb, średnia ocen 5,82, wzorowe zachowanie;

  4. Martyna Rędzikowska, uczennica klasy Vb, średnia ocen 5,73, wzorowe zachowanie;

  5. Kacper Sitarski, uczeń klasy VIb, średnia ocen 5,44, wzorowe zachowanie;

  6. Anna Wojcieszek, uczennica klasy Vb, średnia ocen 5,27, wzorowe zachowanie.

   

  za osiągnięcia sportowe:

  1.Osińska Marcelina, uczennica klasy VIb, II miejsce w Międzywojewódzkich  Mistrzostwach Młodzików  w Sumo;

  2.Faliszek Krzysztof, uczeń klasy Vb, III miejsce w Międzywojewódzkich  Mistrzostwach Młodzików  w Sumo;

  3.Turczyński Daniel, uczeń klasy Vb, II miejsce w Międzywojewódzkich  Mistrzostwach Młodzików  w Sumo;

  4.Makarewicz Natalia, uczenica klasy Va, III miejsce w Międzywojewódzkich  Mistrzostwach Młodzików  w Sumo.

   

   

  Gimnazjum:

  za naukę i osiągnięcia sportowe:

  1. Natalia Makaś, uczennica kl. III A, średnia ocen 5,53, wzorowe zachowanie;

  I miejsce w pchnięciu kulą na Powiatowej Gimnazjadzie, VII miejsce w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Województwa, podstawowa zawodniczka we wszystkich grach zespołowych, I miejsce na ogólnopolskich zawodach w BJJ GI w Poznaniu w kat.  kobiety seniorki.

   

   

  za naukę:

  1. Daria Wronkowska, uczennica klasy IIIA, średnia ocen 5,47, wzorowe zachowanie;

  2. Karolina Apostoluk, uczennica kl. II B, średnia ocen 5,40, wzorowe zachowanie;

  3. Paulina Sękowska, uczennica kl. I B, średnia ocen 5,33, wzorowe zachowanie;

  4.  Kamila Dydymska, uczennica kl. IB, , średnia ocen 5,33, wzorowe zachowanie;

  5. Marek Günther, uczeń kl. IB, średnia ocen 5,33,  wzorowe zachowanie;

  6. Jakub Przybył, uczeń kl. IIIA, średnia ocen 5,22,  wzorowe zachowanie;

  7. Paula Sitarska, uczennica kl. IIA, średnia ocen 5,20, wzorowe zachowanie;

  8. Daniel Ograbek, uczeń kl. IIIB, średnia ocen 5,13, wzorowe zachowanie;

  9. Daria Makarewicz uczennica kl. IIB, średnia ocen 5,07, bardzo dobre zachowanie;

  10. Zuzanna Kochel, uczennica kl. IIB, średnia ocen 5,00, wzorowe zachowanie;

  11. Patrycja Błażejczak, uczennica kl. IIB, śr. ocen 5,00, bardzo dobre zachowanie.

   

   

  za osiągnięcia sportowe:

   1.Weronika Maćkowiak, uczennica kl. IIIA,  I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek w Sumo;

   2. Wiktoria Maćkowiak uczennica kl. IIIA,  II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek w Sumo;

   3. Krzysztof Sołtys, uczeń kl. III A, III miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów w Sumo;

   4. Paulina Zygmunt, uczennica kl. IIB, VI miejsce w skoku w dal na Indywidualnych Mistrzostwach

  Województwa w Lekkoatletyce, podstawowa zawodniczka we wszystkich grach zespołowych.

 • Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach informuje, że dnia 25 sierpnia 2014 roku o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie rodziców nowo przyjętych dzieci do przedszkola EKOLUDEK . 

   

   

 • LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH

   Dyrektor ZSP Bielice podaje listy uczniów przyjetych do klas pierwszych i oddziałów zreowych, na rok szkolny 2014/2015.

  klasa 0a   Wychowawca:      Maria      Śmiałkowska

  L.p

  Nazwisko

  Imię

  1.  

  Atlas

  Małgorzata

  1.  

  Domszy

  Wiktoria

  1.  

  Geldner

  Marta

  1.  

  Kasprzak

  Miłosz

  1.  

  Król

  Wiktor

  1.  

  Kucharska

  Marta

       7. Kulczyk Malwina

       8. 

  Kulczyk

  Oliwia

      9.

  Kuliś

  Oliwia

       10.

  Mazur

  Kornelia

      11.

  Nieściur

  Patryk

       12.

  Niwa

  Kornelia

       13.

  Pasikowski

  Szymon

       14.

  Pawlik

  Mateusz

       15.

  Preis

  Bartosz

       16.

  Rabenda

  Marcin

       17. 

  Rydzewska

  Nelly

       18.

  Stańko

  Wiktoria

       19.

  Strychalska

  Maja

       20.

  Węgielnik

  Nadia

       21.

  Wróbel

  Patryk

   

  klasa 0b   Wychowawca:   Anna Wcisło

  L.p

  Nazwisko

  Imię

  1.  

  Ciołkowski

  Adam

  1.  

  Bereda

  Oliwier

  1.  

  Dominiak

  Wiktor

  1.  

  Dopytała

  Wiktor

  1.  

  Dymowski

  Fabian

  1.  

  Gępska

  Julia

  1.  

  Kupnicka

  Daria

  8.

  Łapecińska

  Natalia

  9.

  Markiewicz

  Aleksandra

  10

  Markowska

  Amelia

  11.

  Michniewski

  Gabriel

  12.

  Mordal

  Bartosz

  13.

  Możdżeń

  Kornelia

  14.

  Pędziwiatr

  Ada

  15.

  Piguła

  Julia

  16.

  Raczyńska

  Kinga

   17.

  Starzyk

  Łukasz

   18.

  Stolarczyk

  Jakub

         19. Świercz Martyna

         20.

  Tarka

  Mikołaj

   21.

  Tumanowicz

  Marcel

   

  Klasa Ia- Wychowawczyni: Marzena Zięcina 

  L.p.

  Nazwisko

  Imię

  1.  

  Bednarczyk

  Sylwester

  1.  

  Bonarska

  Aleksandra

  1.  

  Gonet

  Krzysztof

  1.  

  Grala

  Klaudia

        5.

  Grochowski 

  Bartosz

       6

  Ignasiak

  Marcin

       7.

  Kulik

  Kacper

       8.

  Lech

  Jakub

       9. 

  Malinowski

  Paweł

     10. 

  Mocarska

  Justyna

     11. 

  Orman

  Mikołaj

      12.

  Pietrak

  Tomasz

      13. 

  Preis

  Sebastian

      14.

  Skiba

  Maciej

     15. 

  Szkarapata

  Dobromir

     16.

  Szwed

  Wiktoria

     17.

  Tumasz

  Krzysztof

      18.

  Wiśniewska

  Martyna

      19.

  Wojcieszek

  Błażej

      20.

  Wojcieszek

  Maciej

      21.

  Wójcik

  Paula

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klasa Ib - Wychowawczyni: Kamila Pawłowska 

  L.p.

  Nazwisko

  Imię

  1.  

  Budziach

  Wiktor

  1.  

  Borkowski

  Igor

  1.  

  Delest

  Jakub

  1.  

  Fieduk

  Kinga

  1.  

  Gancarz

  Sebastian

       6. 

  Karakuła

  Oliwia

       7.

  Kierylak

  Kacper

       8.

  Kłossowska

  Zuzanna

       9. 

  Kotwicki

  Krystian

      10.

  Kuzdak

  Maciej

      11.

  Mikulska

  Oliwia

      12.

  Pawłowicz

  Marcel

      13.

  Piskorz

  Julia

      14. 

  Raczyńska

  Zuzanna

      15. 

  Sieczkowski

  Kacper

      16.

  Stańczak

  Julia

       17. Stańczewska  Dominika

       18.

  Stępień

  Dawid

      19.

  Truskowski

  Adam

       20.

  Wołoszyn

  Filip

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klasa Ic - Wychowawczyni: Ewelina Budynek

  L.p.

  Nazwisko

  Imię

  1.  

  Bąk

  Maja

  1.  

  Bernacki

  Jakub

  1.  

  Dobosz

  Julia

  1.  

  Dopytała

  Paweł

  1.  

  Gonet

  Aleksandra

  1.  

  Grochowina

  Krystian

  1.  

  Jasińska

  Amelia

  1.  

  Król

  Jakub

  1.  

  Kuświk

  Wiktoria

  1.  

  Łpecińska

  Amelia

  1.  

  Łuczak

  Zuzanna

  1.  

  Nowak

  Adrian

  1.  

  Nowak

  Anna

  1.  

  Senderek

  Amelia

  1.  

  Szczerbiński

  Andrzej

  1.  

  Urban

  Karol

  1.  

  Więckowska

  Weronika

  1.  

  Wojcieszek

  Patryk

  1.  

  Woszczyński

  Aleksander

  1.  

  Zeuge

  Łucja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ruszył finał akcji Listy dla Ziemi

  W ramach finału, który potrwa do końca kwietnia, ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin będzie pisało listy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, palenia śmieci w piecach domowych i niskiej emisji. Co więcej, w placówkach zostaną zorganizowane ekologiczne działania, takie jak sadzenie drzew, sprzątanie świata, happeningi, konkursy przyrodnicze. Tradycyjnie, odbędzie się również konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi.

  Akcja jest relacjonowana na bieżąco na stronie: http://listydlaziemi.pl/

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach
  ul. Jana Pawła II 33 a, 74-202 Bielice
 • 091 5644 127
  fax 091 5644127

Galeria zdjęć